VI Premi Internacional de Gravat Xilogràfic
“LA TORRE DE L’ENCENALL”
2020
BASES

1. Poden participar artistes de qualsevol nacionalitat.
2. Els treballs hauran de ser inèdits
3. El tema és lliure, i la tècnica és la xilografia. S’admeten totes les tècniques que estableix la normativa de la FISAE (Federació Internacional de Societats d’Amics dels Ex-libris) referents a la xilografia (abreviatures X).
4. El premi té tres modalitats: - Premi de gravat infantil (fins a 12 anys)
- Premi de gravat juvenil (de 13 a 17 anys)
- Premi de gravat per adults
5. Les mesures mínimes de la matriu xilogràfica seran de 7 x 8 cm. i les màximes de 18 x 13 cm; les mesures màximes del paper de l’estampació 38 x 28 cm.
6. Cada participant presentarà 1 estampació, sense emmarcar, d’un màxim de 5 obres originals diferents que no es tornaran i passaran a ampliar la col·lecció de gravats de l’Arxiu Municipal de Torredembarra, iniciat amb la Torre de l’Encenall, i quedaran a consulta dels estudiosos i interessats en la xilografia.
7. Les obres s’hauran de presentar amb el lema o títol al dors i acompanyades de la fitxa tècnica de cada obra i un breu currículum vitae de l’autor en sobre tancat.
8. Les obres s’hauran de fer arribar a l’Arxiu Municipal de Torredembarra (Plaça del Castell, 8. 43830 Torredembarra (Tarragonès)) de dilluns a divendres de 8.30 h a 14.30 h. Tel. 977640025. El lliurament de les obres va a càrrec del concursant, sense que correspongui reclamació a l’organització en cas de possibles desperfectes o pèrdues.
9. El termini d’admissió dels originals finalitzarà el 16 d’octubre de 2020. Pel que fa als enviaments, comptarà com a vàlida la data de sortida, la qual es prendrà del segell estampat per correus en l’oficina d’origen.
10. S’estableix un únic Premi per modalitat, que podrà declarar-se desert.
- Categoria nens i joves: material per gravar i un diploma.
- Categoria adults: 1500 euros i un diploma.
L’import del premi de la categoria d’adults s’entén com a satisfacció econòmica dels drets d’adquisició de l’obra i de l’edició de 33 exemplars signats i numerats de 1/33 a 33/33, que caldrà entregar com a condició prèvia per a fer efectiu el premi. La quantia del premi és en concepte d’import brut a percebre pel guanyador.
11. El jurat estarà format per la Sra. Mercè ALONSO, Il·lm. Marià CASAS, l’Il·lm. Francesc FONTBONA i l’Il·lm. Antoni GELONCH.
12. Les decisions del jurat seran inapel·lables.
13. El veredicte del jurat es comunicarà als interessats les setmanes següents a la fi del termini i l’entrega del premi es farà en el transcurs d’un acte durant el mes de novembre, el dia es concretarà en el moment de donar el veredicte.
14. L’obra premiada quedarà en propietat de l’Ajuntament de Torredembarra, amb destí a l’Arxiu Municipal i en posseirà tots els drets legals d’edició i difusió, entenent que l’autor renuncia a la propietat i qualsevol reclamació.
15. El treball premiat serà distribuït entre centres especialitzats en col·leccions de gravat per a fer-ne difusió.
16. Els artistes seleccionats i premiats autoritzen la cita dels seus noms, així com la possible exposició, reproducció de les seves obres, si s’escau, en catàlegs, llibres, cartells, mitjans de comunicació i programa d’activitats de l’organització.
17. L’exposició de l’obra guanyadora i les obres seleccionades serà organitzada per l’Ajuntament de Torredembarra.
18. Els organitzadors es reserven el dret de resoldre qualsevol aspecte no previst en aquestes bases.
19. El fet de prendre part en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Patrocina: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Torredembarra.
Gestiona: Arxiu Municipal de Torredembarra